mandag 13. februar 2012

Hva er kjønn?


Jeg har en liten prinsesse som er utrolig kjønnsbevisst. Hvis noen våger å tulle med henne å si at hun er gutt, begynner hun å grine. For denne lille prinsessen er  kjønnet hennes en del av hennes identitet.

En kan stille seg spørsmålet: Hva er kjønn? Tidligere var det vanlig å skille mellom sosialt og biologisk kjønn. Simone de Beauvoir mente at de som liker enkle formuleringer vil definere kvinnen med livmor og eggstokker, og at hun er et hunndyr (Beauvoir 2000:51). Denne betegnelsen høres ut som en fornærmelse, men med stolthet definerer menn seg som hanndyr. En art kan altså deles inn i to typer individer: Hunner og hanner. Siden dette ikke er gjennomført over alt i naturen vil denne inndelingen være uklar, for eksempel rødnebb fødes som hunnkjønn, og kan utvikle seg til blåstål (hannkjønn) i løpet av levetiden. Ved fødselen blir en delt inni to kategorier, gutt eller jente (Drake m.fl.1995:45). Forskningen har generelt antydet at de ulike kjønnene har spesielle fordeler. Kvinners spesielle fordeler er språklige evner, kreativitet og gjenkjennelse av ansikter og ansiktsutrykk. Menn er flinkest i oppgaver som krever romforståelse og evnen til å orientere seg, løsninger av logisk og matematiske oppgaver og gjenkjennelse av former. Noen feministiske samfunnsvitere vil da referere til strukturelle, samfunnsskapte forskjeller mellom kvinner og menn, feminint og maskulint (Solberg 1995:32). En kan også si at kjønn er noe som skapes kontinuerlig gjennom individuelle og kollektive prosesser. Innenfor psykologisk kvinneforskning er det vanlig å dele mellom sosialt- og personlig kjønn (Solberg 1995:32). Det sosiale kjønn handler om hvordan de strukturelle rammer personens handlinger kan forstås og fortolkes. Mens personlig kjønn omhandler individers historie.

Psykologen John Grays har beskrevet kjønnsforskjeller med å beskrive kjønnene med generelle trekk (Drake m.fl. 1995:60). På mennenes planet Mars blir egenskaper som kraft, dyktighet, effektivitet og prestasjoner verdsatt. Her er de opptatt av utendørs aktiviteter, og er mer opptatt av gjenstander enn følelser og mennesker. På kvinnenes planet Venus verdsettes kjærlighet, kommunikasjon, estetikk og kontakt. Her bruker en mye energi på å støtte, hjelpe og ha omsorg. På Venus skapes verdiene ut i fra følelse, liv og kvalitet i forhold til andre. Det er viktig å dele personlige følelser enn å oppnå mål og suksess. En er opptatt av personlig utvikling, åndelige spørsmål og helbredelse.   

Det er altså vanskelig å ha en definisjon av kjønn, siden kjønn bestemmes av biologi, sosialt, kulturelt, personlig oppfattelse av kjønn og en kan beskrive kjønn med generelle trekk. Som en ser er kjønnsbegrepet et begrep som en kan belyse ved bruk av forskjellige innfallsvinkler, som alle belyser viktige sider av det feminine og det maskuline. En kan kanskje si at kjønn skapes i samspill mellom mennesker av ulike kjønn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar