mandag 13. februar 2012

Hva er kjønn?


Jeg har en liten prinsesse som er utrolig kjønnsbevisst. Hvis noen våger å tulle med henne å si at hun er gutt, begynner hun å grine. For denne lille prinsessen er  kjønnet hennes en del av hennes identitet.

En kan stille seg spørsmålet: Hva er kjønn? Tidligere var det vanlig å skille mellom sosialt og biologisk kjønn. Simone de Beauvoir mente at de som liker enkle formuleringer vil definere kvinnen med livmor og eggstokker, og at hun er et hunndyr (Beauvoir 2000:51). Denne betegnelsen høres ut som en fornærmelse, men med stolthet definerer menn seg som hanndyr. En art kan altså deles inn i to typer individer: Hunner og hanner. Siden dette ikke er gjennomført over alt i naturen vil denne inndelingen være uklar, for eksempel rødnebb fødes som hunnkjønn, og kan utvikle seg til blåstål (hannkjønn) i løpet av levetiden. Ved fødselen blir en delt inni to kategorier, gutt eller jente (Drake m.fl.1995:45). Forskningen har generelt antydet at de ulike kjønnene har spesielle fordeler. Kvinners spesielle fordeler er språklige evner, kreativitet og gjenkjennelse av ansikter og ansiktsutrykk. Menn er flinkest i oppgaver som krever romforståelse og evnen til å orientere seg, løsninger av logisk og matematiske oppgaver og gjenkjennelse av former. Noen feministiske samfunnsvitere vil da referere til strukturelle, samfunnsskapte forskjeller mellom kvinner og menn, feminint og maskulint (Solberg 1995:32). En kan også si at kjønn er noe som skapes kontinuerlig gjennom individuelle og kollektive prosesser. Innenfor psykologisk kvinneforskning er det vanlig å dele mellom sosialt- og personlig kjønn (Solberg 1995:32). Det sosiale kjønn handler om hvordan de strukturelle rammer personens handlinger kan forstås og fortolkes. Mens personlig kjønn omhandler individers historie.

Psykologen John Grays har beskrevet kjønnsforskjeller med å beskrive kjønnene med generelle trekk (Drake m.fl. 1995:60). På mennenes planet Mars blir egenskaper som kraft, dyktighet, effektivitet og prestasjoner verdsatt. Her er de opptatt av utendørs aktiviteter, og er mer opptatt av gjenstander enn følelser og mennesker. På kvinnenes planet Venus verdsettes kjærlighet, kommunikasjon, estetikk og kontakt. Her bruker en mye energi på å støtte, hjelpe og ha omsorg. På Venus skapes verdiene ut i fra følelse, liv og kvalitet i forhold til andre. Det er viktig å dele personlige følelser enn å oppnå mål og suksess. En er opptatt av personlig utvikling, åndelige spørsmål og helbredelse.   

Det er altså vanskelig å ha en definisjon av kjønn, siden kjønn bestemmes av biologi, sosialt, kulturelt, personlig oppfattelse av kjønn og en kan beskrive kjønn med generelle trekk. Som en ser er kjønnsbegrepet et begrep som en kan belyse ved bruk av forskjellige innfallsvinkler, som alle belyser viktige sider av det feminine og det maskuline. En kan kanskje si at kjønn skapes i samspill mellom mennesker av ulike kjønn.

Kunder, pasienter, brukere eller biomasse???


Noen ganger synes jeg det er vanskelig å bruke rette begreper på andre mennesker og systemer.  Men jeg synes det er utrolig viktig å bruke rett begrep, siden det påvirker synet vårt på andre hvilke begreper vi setter på dem. Det kan også påvirke holdningene våre, som igjen kan påvirke handlingene våre. Dette mener jeg er viktig når en tenker på det etiske rundt mennesker.

Jeg har for eksempel problemer med å se min familie som mine kunder, som jeg skal selge meg til. Noen mennesker elsker vi helt betingelseløst. Derfor synes jeg det er feil å blande inn økonomisk terminologi på alle områder blir helt feil.

Jeg som lærer skal gi studentene mine kunnskaper, ikke nødvendigvis selge meg selv som formidler. Derfor har jeg problemer  med å se studentene mine som kunder, men derimot synes jeg at det er lettere å tenke på næringslivet som ansetter våre studenter som kunder. Det er jo de vi ”selger” produktet vårt til.

En kan også forstå hvorledes holdningene til våre er en del av vår kompetanse. Hvis det er en sammenheng mellom holdninger og handlinger, vil man kunne forstå behovet for opplæring i holdninger for å unngå uønskede handlinger i organisasjonen.

Dersom det ikke er noen sammenheng mellom holdninger og handlinger, vil det være unødvendig å jobbe aktivt med medarbeidernes holdninger. Dermed synes det vesentlig at en, når en ønsker å jobbe aktivt med holdningene til medarbeiderne, gjør dette fordi man mener det er en sammenheng mellom holdninger og handlinger. 

Ut ifra dette kan man forstå det å jobbe med holdningene til medarbeiderne er med utvikler det praktiske arbeidet til medarbeiderne. Siden oppfatningen om medarbeidernes holdninger påvirkes av deres handlinger. Derfor bør lederne være bevisste på hvilke holdninger og signaler de sender til medarbeiderne. Jo mer ønskede holdninger medarbeiderne har, jo mer dygdige medarbeidere.

Det kan altså være en sammenheng mellom hvordan brukere og pårørende opplever organisasjonens holdninger ut fra del-kompetansen til den enkelte medarbeider. Dette viser hvor avhengig organisasjonen er av den enkeltes medarbeiders holdninger.

Den terminologien vi bruker sier mye om oss, og ikke minst om hvilket menneskesyn vi har. Det er også klart at termologien sier også noe om makt. Selvsagt har en kunde  helt annen makt enn en pasient eller en biomasse.  En kunde vil ha en helt annen valg mulighet, siden det å være kunde innebærer å kunne velge mellom ulike selgere, enn en pasient eller en biomasse. Som kunde har en rett til valg, men når jeg er pasient overlater jeg min skjebne legenes hender.  

Det er altså ikke tilfeldig hva vi velger å kalle våre medmennesker, og jeg synes at vi bør kanskje reflektere over hvordan vi omtaler våre medmennesker og hvordan vi ønsker at profesjonelle yrkesutførere bruker når de omtaler oss:  Kunder, pasienter, brukere eller biomasse.