lørdag 22. september 2012

Læring og andragogikk:


Som alle andre begreper har begrepet læring hatt ulike forståelse.  En kan definere læring som en indre prosess som innebærer en varig forandring i opplevelse og adferd som et resultat av erfaring. Men for det har vi ulike forståelser om hvordan vi forstår det å lære.

Læring som økning av kunnskap. Med dette forstår en kunnskap som noe som befinner seg ”utenfor” studentene, og som lærerne skal en bringe kunnskapen inn i hode på vedkommende gjennom opplæring.

 Læring kan også forstås som gjenkallelse av informasjon. Læring kan bli forstått som å gjenkalle  en kunnskap eller bringe biter   av kunnskap utenfra, fra en bok eller fra en lærer, og inn i hode på studentene. Da blir kunnskap forstått som noe som blir lagret opp i hode, og noe vi tar fram når vi for bruk for det.

Læring som en tilegnelse av fakta, ferdigheter og holdninger som kan bevares og brukes i praksis. Her er læring noe nyttig som kan brukes i praktisk, og derfor er det som er  lært sett som noe verdifullt. Læring for livet.

En annen måte å forstå begrepet læring er å se de som en helhetlig prosess. Læringen blir sett på som en helhetlig prosess ved at kunnskap o informasjon blir satt inn i nye sammenhenger og anvendes der. Kunnskapen blir omformet, og læringen blir derfor ikke sett om rent oppgulp eller reproduksjon.

Med erfaringslæring menes at erfaringer og kunnskap vil påvirke de valg en person tar i dag og i framtiden. I tidsrommet mellom ulike handlinger vil det foregå en tankeprosess som i hovdesaklig inneholder observasjon og refleksjon, og i ettertid vil det foregå en abstraksjon og generalisering prosess. Men denne forståelsen av læring er det viktig at læreren tar erfaringene til studentene på alvor, å bruke den aktivt i undervisningen.

Voksne lærer ikke  på en annen måte enn barn og unge, men voksne har livssituasjon og et annet erfaringsgrunnlagt. De har en sekk med levd liv, og erfaringer med seg i klasserommet. Men samtidig har de med seg forventninger til hvordan vi lærere som skal utfylle vår rolle som lærere, og dette er gjerne forbundet med hvordan lærere tideligere har utført sin lærerrolle.

Siden den nye lærerollen går ut på å drive med reflekterte opplæring , med aktive studenter, med henblikk på helhetslæring, og få skolen som en interagert del av samfunnet, vil dette være konfliktskapende i forhold til voksne syn på lærerollen. De har gjerne et tradisjonelt syn på lærerollen, der læreren underviser, studentene tar imot, fokus på avgjørende faktakunnskaper, vurderingen skal skje med prøver og skolen var avskilt fra samfunnet. Denne konflikten kan være hemmede for læring, og vi som lærere bør være bevisst denne konflikten.